ඉක්බිති එතුමාණෝ රුසියාව වෙත වැඩම කළහ

"මොකක් ??? ඔයා මේ මහ රෑ එකපාරටම කොහෙද යන්නේ ?" දුරකතනයට පිළිතුරු දෙමින් සිටි තරුණයා විස්මයෙන් ඇසුවේය. අනෙක් පසින් ඇසුණේ යුව...
Read More