දිව්‍යා භාරතී

" කවුරු ගැනද ඒයි ඔය කියන්නේ ? ? " මම සැන්ඩ්‍රා දිහා හැරිලා බැලුවා. එයා හැට්ට කට්ටක් හපාගෙන සාරියේ රැළි හදනවා. " ඔයා...
Read More