ගිනි

එමර්ජන්සි එලාර්ම් එක වැදුණ නිසා කතාව නැවතුණා. අද මොකක්ද පෙරහුරුවක් තියන බව කලින් දැනුම් දීලයි තිබුණේ. මේ විකාර නිසා ඇත්තටම ගින්නක් ආවත්...
Read More

ලෝකෙන් ලොකුම එක නම් - ඒක අපේ එක

"ගාලු මුවදොර ඉදිකෙරෙන ලෝකයේ උසින් වැඩිම නත්තල් ගහ ගැන ඔබගේ අදහස කුමක්ද කියල තමයි සාකච්ඡාව පවත්වන්නේ" සේවකයා යළිත් වරක් පවසා ...
Read More