මළ / නොමළ දෙව්මි නංගී වෙතටයි

මළ / නොමළ දෙව්මි නංගී වෙතටයි , නංගී තවමත් ජීවතුන් අතර ඉන්න වග අසා අපි ඉමහත් කම්පාවට සහ සෝකයට පත් වීමු. ඔයා නොමළ සෝකය නිසාම අපේ රටේ ...
Read More