ජනවාරි 30 : මහත්මා ගාන්ධි ඝාතනය වේ

1948 වසරේ   අද වැනි දවසක  ඉන්දීය නිදහස් සටනේ ප්‍රබලයෙකු වූ මහත්මා ඝාන්ධි ඝාතනයට පත් විය. වේලාව දහවල් 12 ට පමණය. ස්ථානය නවදිල්ලියේ බිර්ල...
Read More